ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޢީސާގެ ދަރުސެއް މިރޭ އަލިފުށީ ސްކޫލުގައި

ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޢީސާގެ ދަރުސެއް މިރޭ އަލިފުށީ ސްކޫލުގައި

އަލިފުށީ ހަވީރީނާޒް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޢީސާގެ ޚާއްޞަ ދަރުސެއް މިރޭ 8:30 ގައި އަލިފުށީ ސްކޫލުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިދަރުސް އަކީ އަލިފުށީ ސްކޫލުގެ ގުރޭޑް 6 ން މަތީގެ ދަރިވަރުންނަށާއި، ބެލެނިވެރިން އަދި އެސްކޫލުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ ޚާއްޞަ މިދަރުސްއެކެވެ.

ކުރިން އަލިފުށީގައި އުޅުއްވި އިރު ގިނަ ދަރުސްތަކެއް ދެއްވި މުޙައްމަދު ޢީސާގެ ދަރުސްއެއް މިރޭ މިބޭއްވެނީ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހުގައެވެ.

.

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

1 ޚިޔާލު

  1. ރާހީ

    ޝެއިޚްގެ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވާށި! ޙައްޤުގެ މަތީ ފައިތިލަ ސާބިތު ކުރައްވާށި! އަޅުގަނޑުވެސް ބޭނުންވޭ ދަރުސް އަޑުއަހަންދާން.

wedding bridal ring wedding ideas 2017 wedding products blog wedding rings and bride dresses